logo

بازخوانی اصفهان با جمالزاده

درسـت همـان وقـت کـه نامه اسـتعفای دسـته جمعی نماینـدگان مجلس در گـروه های خبـری مبنی بر اعتراض بر جریان خشـکی زاینده رود رد و بدل شـد، کتابخانه مرکزی اصفهان میزبان برگزاری نشسـتی بـرای مهـم تریـن رویـداد فرهنگـی فصل آخر سـال 97 اسـتان بود.
نشسـت خبـری جایزه جمالـزاده که ایـن روزهـا رویـداد ملـی اصفهان اسـت بـا حضور مسـئولان برگـزاری، خبرنـگاران حوزه فرهنـگ و یک جـای خالـی بـزرگ بـرای علـی خدایی، دبیـر ادبی این جایـزه، به دلیـل بیماری برگزار شـد. امـا آنچه این نشسـت را هـم عـرض دیگـر رویدادهـای مهـم اسـتان و حتـی فراتـر از آن مطـرح مـی کنـد، تنها ملی بـودن آن نیسـت، بلکـه اهمیـت و پیشـینه ادبـی اصفهـان و حضـور ایـن شـهر در آثـار نویسـندگان و هنرمندانش هم هسـت. کسـانی کـه همیشـه راوی این شـهر و روزگار مردمانش در بسـتر رودخانه اش بـوده اند و حتی بـه این روزهای خشـک اصفهـان در آثارشـان واکنـش نشـان داده انـد. حـال چـه تاریـخ نـگاری و مسـتندنگاری کرده باشـند، چـه از آن روایـت های داسـتانی و رازآلود نگاشـته باشـند. کسـانی مثل محمد علی جمالـزاده که در کنار تمام آثـار و فعالیتهای چنـد وجهـی اش، بـا نامـزدی در نوبـل ادبیـات شـهرت جهانـی هـم بـرای اصفهان بـه دنبـال آورد و چه خـوش یمن که حال نام او با نام جایزه ای ملی در شهرش عجین شده است.

بازخوانی دوباره اصفهان در جایزه جمالزاده

دبیــر اجرایی نخســتین جایــزه جمالــزاده ســخنانش را با اشــاراتی درباره انتخاب نام جمالــزاده برای ایــن جایزه و نســبت رویداد با این شــخصیت جهانی چنیــن آغاز کرد: ایــن جایــزه در مــورد شــخصیت جمالــزاده نیســت و قــرار نیست حول محور زندگی او شکل بگیرد، بلکه تنها به این دلیل کــه جمالزاده یکی از مشــاهیر تاریخ اصفهان اســت و به نوعی ســرمایه نمادین ما در حوزه داســتان و ادبیات به شــمار مــیرود و همچنین به خاطــر احترام بــه جایگاه پدر داســتان کوتاه ایران این نام را بــرای جایزه جمالزاده برگزیدیم؛ همان طور که سالانه جوایز ادبی دیگری با نام بزرگان دیگر ادبیــات برگزار می شــود که در جریانشــان به آنها به طور مســتقیم نمی پردازنــد، ولی از اعتبــار آنها وام می گیرند و ادامه کار می دهند.
رضا روحانــی در ادامه به نکتــه مهمی دربــاره دیگر جایزه ادبی مهــم اصفهان اشــاره کرد: بــا توجه به نــا کام ماندن جایــزه ادبــی اصفهــان کــه جایــزه مهمی بــرای این شــهر بود، مصمم شــدیم جایزهای در حوزه ادبیات و داســتان هم شأن با آن برای اصفهان تعریف کنیم.
او ســپس هــدف ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان را از برگزاری ایــن جایزه افزایش حس تعلق شــهری و بازســازی، ترمیم وتقویت هویــت تاریخی مردم اصفهان و بازخوانی مجدد آن دانست و اضافه کرد: امیدواریم نویسندگان، بار دیگر اصفهان را مورد توجه قرار دهند و آثار مختلفی درباره آن چاپ و ترویج کنند. آثاری که شــهروندان اصفهانــی با خواندن آن با شــهر مشــارکت تاریخی خواهند داشــت و شــهروندان غیراصفهانی را نیز به دیدن این شــهر ترغیب خواهد کرد.علاوه بر اینکه عزم سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تعریف رویدادهایی در حوزه های مختلف هنری است تا مثل نخ تسبیح کنشــگران این حوزه ها را حول یک محور به وفاق برساند.
معــاون فرهنگــی، هنــری ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی شــهرداری اصفهان به یک جنبه مهم دیگر نیز در جریان برگــزاری ایــن جایــزه بــرای اصفهــان اشــاره کــرد: توســعه گردشگری.
او افقــی در دوردســت ایــن جایــزه و نــگاه بیــن المللــی دســتاندارکاران آن نیز متصور شــد: با توجه بــه اینکه در چشــم انــداز این جایــزه بحــث تبدیــل آن به یــک رویداد بین المللی دیده شــده می توانیم در آینده شاهد توسعه گردشــگری به واســطه برگــزاری این رویــداد باشــیم و نظر غیرایرانیان را بیش از پیش به اصفهان جلب کنیم.
روحانــی در این نشســت بــه معرفی شــورای سیاســتگذار ایــن جایــزه و ترکیــب هیئتــی از بدنــه مدیریت شــهری با نویســندگان و قشــر دانشــگاهی اصفهان هم اشــاره کرد: چهار نفــر از اعضای شــورای سیاســتگذاری ایــن جایزه از بدنــه مدیریــت شــهری هســتند: محمــد عیــدی، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، محمدعلی صرامی، رئیس اداره هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان ، فریده روشــن، رئیس کمیسیون فرهنگی شــورای اسالمی شهر اصفهان و بنــده در قالــب معــاون فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شهرداری اصفهان.
او ســپس از پنــج نویســنده و اهل فرهنــگ و دانشــگاه نیز نام بــرد کــه فــار غ از مســئولیت اجتماعی خــود بــه منزله متخصــص در ایــن شــورا حضــور دارنــد: اکبــر خالقــی، غلامحســین هرندی زاده، مجید زهتاب ، بهزاد دانشــگر و استاد علی خدایی نویسنده شناخته شده اصفهان که دبیر ادبی این جایزه هم هســتند و در نشست های آتی و جلسات آینده حضور خواهند داشت.
روحانی سپس به انگیزه و نگاه جدی سیستم مدیریت شهری برای مردمی شدن این رویداد اشاره کرد: از آنجا که معتقدیم سیستم مدیریت شــهری بایــد به ســمت تســهیلگری حرکت کند و مردمــی که توان متشــکل شــدن را دارند اجــرای چنین رویدادهایی را بر عهــده بگیرند در صددیم بــه مرور نقش ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی را کاهــش دهیــم و اجرای این رویداد را به بخش خصوصی بسپاریم.
او درپایان ابــراز امیــداری کرد: ایــن رویداد در حــوزه ثبت و ضبــط اصفهــان امــروز اثرگــذار باشــد و بتوانــد نمادهــا و فضاهای شهر را در ذهن همه پر رنگتر کند.

دریافت 437 اثر در فاصله یک هفته مانده به پایان مهلت ارسال آثار

قائم مقــام دبیــر ادبــی جایــزه جمالــزاده نیــز با اشــاره به اهمیت وجود نام جمالزاده بر این جایزه سخنان خود را آغاز کرد: سال ۱۳۰۰ نخستین داستان کوتاه مدرن ایران توسط محمد علی جمالزاده نوشته شــد، ۹۷ سال از آن تاریخ می گذرد و حیف اســت جایزه ای ادبی در اصفهان برگزار شود، اما نامی از جمالزاده در آن نباشد.
الهه رضایی در ادامه به استقبال بی سابقه از این جایزه در سراسر ایران اشاره کرد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جایزه تا ۲۰ آذرماه است و باوجود اینکه هنوز برای ارسال اثر فرصــت باقی اســت اســتقبال بــی نظیر بــوده و تــا این لحظه ۴۳۷ اثر به دبیرخانه جایزه ارسال شده است .
مدیر مرکز آفرینشهای ادبی قلمستان سازمان فرهنگی، اجتماعی گفــت: همانطور که در فراخوان هم اعلام شــد جایزه جمالزاده شــامل بخش های داســتان کوتاه آزاد، داستان کوتاه اصفهان و زندگینگاره های اصفهان است کــه در این بخــش پذیــرای روایــت هــای واقعــی از تجربه زندگی در اصفهان و یا سفر به این شهر به شکل ناداستان خواهیم بــود و تمام نویســندگان فارســی با هــر مدیومی می توانند آثارشان را در هر ســه بخش برای ما بفرستند.
او با اشاره به اهمیت بخش زندگی نگارهها در این جایزه ادامــه داد: این بخــش به نوعــی جمــع آوری تجربه های زیسته ناظر بر شهر است که می تواند برای هر کلان شهری قابل اهمیت باشد. هر کس که روزی در این شهر قدم زده می تواند درباره آن بنویسد و با نوشتن از زندگی نگارههای اصفهان، این شهر را به جهان معرفی کند.
رضایــی تا کیــد کــرد: در راســتای تســهیلگری و بهــره از مشارکت مردمی از تمام مرا کز فعال و معتبر حوزه ادبیات شــهر خواســته شــد تــا نمایندگانــی را بــه دبیرخانــه جایزه معرفــی کنند و داوری اولیه آثار رســیده به این نمایندگان سپرده شد.
او ادامه داد: دوره نخست هر جایزهای معرفی کننده ســایر دورههای آن اســت، بر همین اســاس معرفی و حمایــت مــادی و معنوی هــر چه بیشــتر از ایــن دوره میتواند نقــش بهتری در پیشبرد آن داشــته باشــد علاوه بر اینکه تلاش می کنیم داوری دقیقی با ترکیب داوران کشوری و استانی پیش بینی کنیم.
وی در پایــان زمــان برگــزاری آییــن اختتامیــه ایــن رویداد را ســوم و چهارم بهمــن ماه اعلام کــرد و گفت با توجــه به اینکــه هنوز زمــان بــرای مهلت ارســال اثر باقی اســت علاقه منــدان مــی توانند برای شــرکت در جایزه و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ما به نشانی ir.jamalzadehaward مراجعه کنند.

اصفهــان در آینــه نــگاه اقلیت هــای دینــی و نویسندگان ایرانی کشورهای دیگر

قائــم مقام دبیــر اجرایی جایــزه جمالزاده نیــز با بیان اینکه بنای کار ما بر این اســت که ســایت و دبیرخانه جایــزه جمالــزاده دائمی باشــد، گفــت : خبــر تمدید شــدن یا نشــدن مهلت ارســال آثار بــه این جایــزه در روزهــای آتی و خبرهــای آینده در اطلاعات بیشــتری منتشر خواهد شد.
محمــد معماریــان ادامــه داد: بــرای مهاجرانــی کــه سا کن اصفهان هستند و کد ملی ندارند نیز در سایت جایزه جمالزاده بخش کد گذرنامه دیده شده تا آنها نیز بتوانند تجربه زیســته خود را در اصفهــان برای ما ارسال کنند.
او با بیان اینکه تلاش برای حفظ محیط زیست یکی از دغدغه های جدی این جایزه اســت، ادامه داد: تا حد ممکن کاغــذ را از برنامه های خــود حذف کرده و کوشــیده ایم تمام بخشهای ثبت نام و ارسال اثر به صورت مجازی و آنلاین باشــد. نســخه ای که باید در اختیار نمایندگان مرا کز فعال ادبی برای داوری اولیه قرار می گرفت نیز به واسطه سی دی و نه کاغذ تحویل آنان داده شد.
وی افــزود: در حاشــیه برگــزاری ایــن رویــداد شــاهد برگــزاری آییــن بزرگداشــت ســه داســتان نویس بزرگ اصفهــان و برپایــی کارگاه هــای ادبــی خواهیــم بود و امیدواریــم بــا مشــارکت بخش هــای فرهنگــی کشــور بتوانیــم از پتانســیل موجــود برای هــر چه بهتــر برگزار شدن این جایزه بهره ببریم.
معماریــان بــا اشــاره بــه اســتقبال از ایــن جایــزه ابراز امیدواری کرد و گفت: این مسئله که اصفهانی های مقیــم فرانســه، انگلیــس، ترکیــه، کانــادا و دیگــر کشــورهای جهــان همچنیــن دیگــر ایرانیانــی کــه به اصفهــان ســفر کــرده بودنــد اکنــون از کشــورهای مختلــف داوطلــب شــرکت در ایــن جایــزه شــدهاند برای ما بسیار ارزشــمند اســت و امید ما را در برگزاری دو چندان می کند.
قائم مقــام دبیــر اجرایی جایــزه جمالــزاده همچنین حضور اقلیت های دینی و قومیتهای مختلف کشور را در این جایزه یادآور شد و اظهار کرد: به دلیل آنلاین بودن مراحل ثبــت نام حتــی از دورافتاده ترین نقاط کشور برای ما آثاری ارسال شد که مایه دلگرمی است و خرسندیم که اهل سنت، مسیحیان و قومیت های گونا گون کشــور نیز با این جایزه ارتباط برقــرار کرده و داوطلب شرکت در آن شده اند.
در حاشیه این نشست خبرنگاران حاضر پرسش هایی در زمینه لزوم استمرار این جایزه در سال های آینده، نگاه دقیق و همه جانبه بــرای پرداخت وجه جهانی آن و تبیین درســت این دیدگاه، ایجاد تلاش هایی از ســوی برگزار کنندگان برای تقویت قلم نویســندگان اصفهان و تکــرار تاریخ ادبیات درخشان شهر مطرح کردند.

مریم قدسیه، اصفهان زیبا

ارسال یک نظر