logo

آنالیز آثار دومین جایزه جمالزاده به تفکیک بخش‌های جشنواره

مجموعه آثار رسیده به دبیرخانه دومین دوره جایزه جمالزاده ۱۴۳۸ اثر

تعداد آثار به تفکیک هر بخش به ترتیب

۱- داستان آزاد ۸۶۹ اثر
۲- کرونا ۲۹۴ اثر
۳- داستان اصفهان ۱۸۸ اثر
۴-زندگی نگاره های اصفهان ۸۷ اثر

ارسال یک نظر