logo

جایزه جمالزاده راویت تازه ایران است

معاون فرهنگی شهردار اصفهان در آیین اختتامیه دومین جایزه جمالزاده با بیان اینکه امروز مزیت شهرها به شاخصه‌های فرهنگی آنهاست؛ گفت: «شاید قبل از این گمان بر این بود که شهرداری متکفل امر کالبد شهر است، ولی امروزه سه وجه هویت شهری، انسان و کالبد شهر در حوزه مسئولیت‌های این نهاد است.»

به گزارش ستاد خبری دومین جایزه جمالزاده، دکتر محمدعیدی ادامه داد: «از مزایای مطلق شهرها این است که در جهت توسعه پایدار دست بر روی سرمایه‌های فرهنگی خودشان بگذارند و اگر گمان همه شهرها بر این است که به جهان‌شهر و شاخص‌های آن برسند تنها باید از طریق گذر فرهنگی در این مسیر گام بردارند.»

او افزود: «مقوله دوم این است که شهرداری‌ها به این باور درست رسیده‌اند که شهرها را بر بن ریشه‌ها بسازند. این بن‌ریشه‌ها هم میراث کالبدی و هم میراث معنوی است تا بتوانند بر مبنای شاخص‌های بومی به امر جهانی بدل شوند. سوم اینکه شخصیت‌ها برندهای شهرها هستند. به خصوص کسی مثل محمدعلی جمالزاده که در روش و منش الگوی بسیار مطلوبی است.»

به باورعیدی، در حوزه اقتصاد فرهنگ نیز انگشت تاکید بر چنین شخصیت‌هایی گذاشته می شود تا این سرمایه‌ها به سرمایه‌های جهانی تبدیل شوند و شهرها روایت‌های خود را در جهان پرازدحام امروزی براحتی بیان کنند.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان سپس لزوم حمایت شهرداری از این جایزه را اینطور تبیین کرد: «از سوی دیگر شهرداری یک نهاد رسمی دولتی نیست بلکه ساختاری نیمه دولتی دارد که حد واسط بین نهادهای مدنی و دولتی است. به این اعتبار ساختاری مردمی تر از ساختارهای دیگر دارد. به لحاظ اینکه می تواند توسعه پایدار را از طریق رویدادهای فرهنگی با شاخصه های پایدار و مبتنی بر شاخصه های زیست بومی طی کند و در این مسیر نقشه خوانی داشته باشد.»

او ادامه داد: «همچنین شهرداری بواسطه نزدیکی اش با نهادهای مدنی می تواند خصلت مدنی و مردمی بودن یک رویداد فرهنگی را بهتر حفظ کند و در فرایندی تسهیل گرایانه به مرور آن را به حوزه های تخصصی و مدنی متکفل امر واگذار نماید. به گمانم ابتلای این امر را باید شهرداری شروع می کرد و پس از فربه شدن بسترهای لازم در حوزه مدنی به کل آن را محول کند تا رویدادی باشد که در متن و بطن جامعه شکل بگیرد و به صورت فرآیند محور خود را بازتولید کند. علاوه بر اینکه چنین رویدادهایی می تواند روایت شهر را در قالب متن بیان و زنده کند زیرا شهر بدون داستان یک کالبد مرده است.»

عیدی درباره برآورد خود از دستیابی به اهداف جایزه اینطور تاکید کرد: «فکر می کنم به نسبت اولین سال برگزاری جایزه جمالزاده گام موثرتری در هر دو حوزه برداشته شد و ما این آمادگی را داریم که این حرکت در ادامه کاملا در بستر تخصصی و مدنی برگزار شود.»

او در پایان آرزو کرد که جایزه جمالزاده بتواند داستان و روایتی جدید را نه فقط برای اصفهان بلکه برای ایران صورت بندی کرده وآغاز فرایندی نوین برای همگان باشد.   

ارسال یک نظر